top of page

3DR. STRAD: Γενικά

 

Η εκπόνηση σύνθετων μελετών φέροντος οργανισμού με την βοήθεια προηγμένων υπολογιστικών εργαλείων αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Η 3DR, με την 30ετή εμπειρία των στελεχών της και τη συνεχή ανάπτυξη του λογισμικού της, είναι σε θέση να προσφέρει εφαρμογές που αποτελούν κορυφαίες και αξιόπιστες προτάσεις στη στατική μελέτη φορέων οπλισμένου σκυροδέματος, χάλυβα, φέρουσας τοιχοποιίας και ξύλου. To λογισμικό της 3DR απευθύνεται τόσο σε μηχανικούς με υψηλές απαιτήσεις προσομοίωσης και επίλυσης, δίνοντάς τους πανίσχυρα εργαλεία, όσο και σε μηχανικούς που ασχολούνται με συνήθη οικοδομικά έργα και θέλουν να φτάσουν γρήγορα και με ασφάλεια στην παραγωγή των τελικών σχεδίων.

 

Συνδυάζει:

 • επιστημονική αρτιότητα, αποδεδειγμένη με πλήθος ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια

 • εύχρηστο περιβάλλον AutoCAD ή IntelliCAD (progeCAD) με πλήθος αυτοματισμών που βοηθούν στη γρήγορη εισαγωγή και εκπόνηση της μελέτης

 • ταχύτητα που προκύπτει από προηγμένες υπολογιστικές και προγραμματιστικές τεχνικές

 • επεκτασιμότητα με πλήθος βοηθητικών υπο-προγραμμάτων αλλά και με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το GT.STRUDL

 • για επίλυση των πλέον σύνθετων και υπολογιστικά απαιτητικών φορέωνυποστήριξη όλων των κανονισμών (ωπλισμένου σκυροδέματος και αντισεισμικών) από τα Β.Δ., NEAK, EAK, ΕΚΩΣ έως και τους Ευρωκώδικες 2 και 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε κοινό περιβάλλον

 • νέα πρόσθετα εργαλεία για παραγωγή εκτυπώσεων (BIM Reports) και σχεδίων (STRADPlot – Detailing)

 • συνεχή εξέλιξη και διαρκή τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα πολιτικών μηχανικών

 • συνεχή ενημέρωση με την τελευταία έκδοση μέσω live updates

Βασικά Χαρακτηριστικά 3DR.STRAD
 • Εισαγωγή έτοιμης κάτοψης από οποιοδήποτε Αρχιτεκτονικό πρόγραμμα (μορφή σχεδίου *.DWG ή *.DXF).

 • Επεξεργασία μοντέλου με γραφικό τρόπο χρησιμοποιώντας εντολές AutoCAD ενώ ο φορέας μπορεί να αναπαρασταθεί σε τρισδιάστατη απεικόνιση, με σκίαση και φωτορεαλισμό.

 • Αξιολόγηση και τεκμηρίωση αποτελεσμάτων, τόσο για την πληρότητα της μελέτης όσο και για τον έλεγχο των παραδοχών που χρησιμοποιούνται.

 • Τα αποτελέσματα (εντατικά μεγέθη, μετατοπίσεις, οπλισμοί, περιβάλλουσες ροπών κ.α.) απεικονίζονται γραφικά στην οθόνη ή εκτυπώνονται για όλα τα δομικά στοιχεία.

 • Δημιουργία σχεδίων προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής (κατόψεις, τομές, λεπτομέρειες υποστυλωμάτων, αναπτύγματα δοκών).

 • Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων (FEA), το οποίο αναλαμβάνει την αυτόματη διακριτοποίηση των επιπέδων τμημάτων του φορέα (τοιχεία υπογείου, διατμητικά τοιχώματα, πυρήνες, πλάκες) με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.

 • Το δίκτυο των πεπερασμένων στοιχείων μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί μέσα από το περιβάλλον του AutoCAD για την περιγραφή οπών.

Παραμετροποίηση

Χρήση πλήθους παραμέτρων για προσομοίωση και σχεδιασμό του φορέα, υπό μορφή «Αρχείων Υλικών» με προτεινόμενες τιμές για διαφορετικούς συνδυασμούς υλικών (E20S500, C16S400, C20S400, B22STIII), οι οποίες μπορούν να αλλάξουν προσαρμόζοντας τις παραδοχές του προγράμματος στις ανάγκες της μελέτης.Παράμετροι προσομοίωσης που περιέχουν συντελεστές μείωσης αδρανειακών μεγεθών κατά Eυρωκώδικες και ΕΑΚ, συνδυασμούς φορτίσεων, βαθμούς πάκτωσης, μέτρα ελαστικότητας υλικών κλπ. με δυνατότητα τροποποίησής τους.Παράμετροι κανονισμών που αφορούν το οπλισμένο σκυρόδεμα όσο και τον αντισεισμικό κανονισμό. Δυνατότητα επιλογής επιτρεπομένων τάσεων, παραμορφώσεων, χαρακτηριστικών αντοχών, συντελεστών ασφαλείας, πινάκων βελών κάμψης ρηγματωμένων διατομών, επιβολής ή όχι συγκεκριμένων ελέγχων όπως τυχηματική εκκεντρότητα, μηχανισμό ορόφου και πολλά άλλα.Κατασκευαστικές παράμετροι που αφορούν διαμέτρους των ράβδων, αποστάσεις μεταξύ τους, συντελεστές προτίμησης ράβδων, αποδεκτούς τρόπους αγκύρωσης με σειρά προτεραιότητας (ευθύγραμμο/καμπύλο με ή χωρίς άγκιστρο), τρόπους τοποθέτησης ράβδων (μέγιστο αριθμό ράβδων ανά γωνία υποστυλώματος, αριθμό επιτρεπομένων στρώσεων, αξιοποίηση μοντάζ στις στηρίξεις, χρήση πλέγματος), μέγιστο μήκος ράβδου που θα χρησιμοποιηθεί.

Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων

Έλεγχοι των διατομών με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ταυτοχρονισμένων φορτίσεων χρησιμοποιώντας εξισώσεις ισορροπίας. Πλάκες: Ελέγχονται σε κάμψη και διάτμηση (Ο.Κ.Α.) με δυσμενείς φορτίσεις στο επίπεδο του ορόφου, σε λυγηρότητα με το τύπο al/d και με ακριβή υπολογισμό του βέλους της ρηγματωμένης διατομής (Ο.Κ.Λ.). Οι ράβδοι τοποθετούνται και σχεδιάζονται με ακρίβεια έτσι ώστε να καλύψουν τις περιβάλλουσες των διαγραμμάτων ροπών. Δοκοί: Ελέγχονται σε μονοαξονική κάμψη, λαμβάνοντας υπόψη το αξονικό φορτίο από σεισμό, σε στρέψη και σε διάτμηση. Έλεγχος πέλματος και έλεγχος αποφυγής διατμητικής αστοχίας. Τοποθετούνται οι κύριες ράβδοι με ακριβή υπολογισμό των μηκών αγκύρωσης, οι συνδετήρες, παράπλευροι οπλισμοί και δισδιαγώνιες ράβδοι που απαιτούνται. Υποστυλώματα και Τοιχεία: Κάθε υποστύλωμα και τοιχείο (απλής ή σύνθετης διατομής) εξετάζεται σε διαξονική κάμψη σε όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων που έχουν οριστεί, με εύρεση ουδέτερης γραμμής κάθε φορά, σε στρέψη και διάτμηση. Έλεγχος ευστάθειας λόγω φαινομένων β’ τάξης, περίσφιγξης, αξονικού φορτίου, αποφυγής σχηματισμού μηχανισμού ορόφου και έλεγχος αποφυγής ψαθυρών μορφών αστοχίας (διατμητική αστοχία). Διαστασιολόγηση στην ενιαία διατομή (όχι ανά τμήμα) όπου τοποθετούνται οι κύριοι οπλισμοί, συνδετήρες και δισδιαγώνιες ράβδοι αν απαιτούνται. Πέδιλα: Ελέγχονται και διαστασιολογούνται σε κάμψη, διάτμηση και διάτρηση(εύκαμπτα). Στους ελέγχους πεδίλου και εδάφους λαμβάνονται υπόψη όλοι οι συνδυασμοί φόρτισης υπολογίζοντας με ακρίβεια το πρίσμα αντίδρασης του εδάφους για κάθε συνδυασμό.

Επίλυση και σχεδιασμός μελλών από διαφορετικά υλικά - Professional (add-on)

● Ωθήσεις Γαιών σε τοιχώματα.

● Σχεδιασμός μελών από ξύλο (έλεγχος σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5).

● Σχεδιασμός μεταλλικών μελών (έλεγχος σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3).

● Σχεδιασμός φέρουσας τοιχοποιίας (έλεγχος στοιχείων φέρουσας τοιχοποιίας με τον Ευρωκώδικα 6).

● Αρχεία υλικών με όλες τις παραμέτρους του κανονισμού (αντοχή κονιάματος, διαστάσεις, τύπος και κατηγορία λιθοσωμάτων, εύρος αρμών κλπ.) για τον υπολογισμό της θλιπτικής και διατμητικής αντοχής πεσσών.

● Δυνατότητα εισαγωγής πειραματικών αποτελεσμάτων για την καμπτική, θλιπτική και διατμητική αντοχή των τοίχων).

● Ανάλυση και σχεδιασμός κλιμάκων.

Εποπτεία, Τεκμηρίωση και Επεμβάσεις στα Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα (εντατικά μεγέθη, μετατοπίσεις, οπλισμοί, περιβάλλουσες ροπών κ.α.) απεικονίζονται γραφικά στην οθόνη για όλα τα δομικά στοιχεία. Μπορούν να παραχθούν αναλυτικότατες εκτυπώσεις όλων των πράξεων που εκτελεί το πρόγραμμα με σχόλια αναφοράς στους κανονισμούς έτσι ώστε ο μελετητής να έχει πλήρη τεκμηρίωση της μελέτης. Δυνατότητα επέμβασης στα αποτελέσματα σχεδιασμού με αυτόματο επανέλεγχο των δομικών στοιχείων από το πρόγραμμα (π.χ. αύξηση οπλισμού πλακών για να επιτευχθεί μικρότερο βέλος αντί για αύξηση πάχους της, ή αλλαγή οπλισμού στήριξης δοκού για αποφυγή καμπύλης αγκύρωσης ή αλλαγή των οπλισμών και διατομών σε υποστυλώματα, τοιχεία και πέδιλα. Σε κάθε περίπτωση οι διατομές επανελέγχονται με τα νέα δεδομένα). Δημιουργία τεύχους αποτελεσμάτων, πλήρως παραμετροποιημένο από τον μελετητή, με παραγραφοποίηση και πίνακα περιεχομένων (BIM Reports).

Δυνατότητες Προσομοίωσης

● Απεριόριστος αριθμός κόμβων και μελών

● Κεκλιμένες Δοκοί

● Κεκλιμένες πλάκες με οπές

● Οπές σε τοιχεία

● Μικτή και ανισόσταθμη θεμελίωση

● Σύμμεικτες κατασκευές

● Χωροδικτυώματα

● Πρόβλεψη ορόφων

● Έλεγχος υφισταμένης κατασκευής

● Επισκευές (μανδύες)

● Υπόγεια, πατάρι

● Κλιμακοστάσια

● Μέλη κοινής ή τυχούσας διατομής

● Άκαμπτα τμήματα (Rigid Offsets) σε όλους τους κόμβους

● Φυτευτά, λοξά υποστυλώματα

● Δυσκαμψία δίσκου

● Δυσκαμψία τοιχοποιίας

● Ανισοσταθμίες

● Αρθρώσεις μελών

● Υψίκορμες δοκοί

● Πλάκες οποιασδήποτε μορφής και είδους (Συμπαγής, Διαδοκιδωτή)

Στατική - Δυναμική - Ανελαστική ανάλυση - Πεπερασμένα Στοιχεία STRAD FEA

● Επίλυση με έξι βαθμούς ελευθερίας ανά κόμβο, τόσο σε στατική όσο και σε δυναμική ανάλυση

● Γραμμικά διδιάστατα ή τριδιάστατα στοιχεία δοκού (Beam Elements) με ή χωρίς αρθρώσεις και με άκαμπτα τμήματα στα άκρα, δυνατότητα ελευθερίας στροφής ή και μετάθεσης, στα άκρα, θερμοκρασιακής μεταβολής ομοιόμορφα ή γραμμικά μεταβαλλόμενης σε οποιονδήποτε άξονα

● Στοιχεία κελύφους (shell elements) 6 βαθμών ελευθερίας ανά κόμβο με δυνατότητα ελαστικής εδράσεως και θερμοκρασιακής μεταβολής η οποία περιγράφεται με τις θερμοκρασίες των 8 κόμβων που σχηματίζονται στην άνω και κάτω επιφάνεια του μέλους.

● Συνολική επίλυση θεμελίωσης – ανωδομής με δυναμικό δείκτη εδάφους

● Σε περίπτωση πασσάλων αυτόματη προσομοίωση του εδάφους και των συνθηκών τριβής για τις διάφορες εδαφικές στρώσεις

● Προσομοίωση διαφραγμάτων με δέσμευση βαθμών ελευθερίας ή με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων ● Χρήση πλήρους μητρώου μάζας, θεωρώντας τη μάζα του φορέα κατανεμημένη στις δοκούς

● Προστασία του μελετητή με εσωτερικούς ελέγχους (ισορροπία του φορέα για κάθε περίπτωση φόρτισης, έλεγχος ιδιομορφών κτλ)

● Έλεγχοι των κανονισμών που αφορούν το φορέα όπως: κανονικότητας, πλευρικής και γωνιακής παραμόρφωσης, επάρκειας τοιχείων, υπολογισμός του εύρους του αντισεισμικού αρμού

Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών και ενισχύσεις ΚΑΝ.ΕΠΕ

● Ορισμός Στάθμης Αξιοπιστίας Δεδομένων (ΚΑΝΕΠΕ)

● Εισαγωγή δεδομένων από πειραματικά αποτελέσματα

● Δυνατότητα χρήσης ιδιοτήτων υλικών όπως προέκυψαν από τις μετρήσεις (π.χ. C14.3)

● Ορισμός Στάθμης Επιτελεστικότητας (ΚΑΝΕΠΕ)

● Συνεκτίμηση Τοιχοπληρώσεων (εάν απαιτείται) και έλεγχός τους

● Υπολογισμός δείκτη ανεπάρκειας για κάθε μέλος και για κάθε στάθμη

● Ανάλυση με μειωμένες δυσκαμψίες

● Χρήση διαφοροποιημένου δείκτη συμπεριφοράς

● Υπολογισμός τέμνουσας βάσης και στοχευόμενης μετακίνησης

● Σχεδιασμός και έλεγχοι μελών με χρήση καθολικών ή τοπικών δεικτών συμπεριφοράς

● Σχεδιασμός Αγκυρίων

● Έλεγχοι αστοχίας διεπιφανειών παλαιών-προς-νέα υλικά

● Σχεδιασμός Βλήτρων

● Σχεδιασμός Αναρτήρων

● Σχεδιασμός Ανθρακονημάτων

● Παραγωγή τεύχους υπολογισμών

● Δημιουργία Σχεδίων

Επίλυση και σχεδιασμός πλακών με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία (PLATE)

● Κανναβοποίηση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.

● Επίλυση πλακών με δυσμενείς φορτίσεις των πεπερασμένων στοιχείων.

● Παραμετροποίηση ικανή να αντιμετωπίσει σύνθετες περιπτώσεις επίπεδων πλακών: δυνατότητα πύκνωσης ή αραίωσης των πεπερασμένων στοιχείων που θα χωριστούν οι πλάκες, δυνατότητα καθορισμού ανένδοτων ή ενδόσιμων δοκών και ενισχυμένων ζωνών, δυνατότητα δέσμευσης βαθμών ελευθερίας.

● Συγκριτικά στοιχεία δύο επιλύσεων: με κλασσικές μεθόδους (Marcus, Hahn - Czerny) και επίλυσης με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.

● Χρωματική απεικόνιση και αριθμητικές τιμές ροπών για τις πλάκες κάθε στάθμης (μεμονωμένα κάθε πλάκα ή συνολικά οι πλάκες του ορόφου).

● Χρωματική απεικόνιση απαιτούμενων τετραγωνικών εκατοστών οπλισμού σε κάθε πεπερασμένο στοιχείο, για οικονομικότερη όπλιση πλακών.

● Δυνατότητα μεταφοράς φορτίων στις δοκούς καθώς και ροπών για διαστασιολόγηση πλακών (οπλισμοί, έλεγχος λυγηρότητας, υπολογισμός βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου βέλους κάμψης) και επιλογή των ροπών που θα μεταφερθούν - οι μέγιστες θετικές ή/και αρνητικές ροπές από τις δύο επιλύσεις, ροπές μόνο από πεπερασμένα στοιχεία κλπ. 

● Δυνατότητα επίλυσης και υπολογισμού γενικής κοιτόστρωσης με κλασική μέθοδο πλακών ή/ και με πεπερασμένα στοιχεία.

Σχέδια STRADPlot – RC.Detailing – CAD – DOK – PROM

● Παραγωγή σχεδίων DWG οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.

● Σχεδιαστικές λεπτομέρειες που προκαθορίζονται από τον χρήστη πχ. διαγράμμιση ή μη των υποστυλωμάτων και σταθερών σημείων, πάχη ή/και χρώματα των γραμμών, ύψος των γραμμάτων, κλίμακες σχεδίασης κλπ.

● Αυτόματη τοποθέτηση διαστάσεων και αυτόματων τομών και κατακλίσεων.

● Αναπτύγματα δοκών (πύκνωση συνδετήρων, μήκη αγκύρωσης κλπ.)

● Παραμετροποίηση: σχήμα ράβδων (ίσια, σπαστά, φουρκέτες ή κάμψη σε τύμπανο), διάμετρος δονητή, μονάδες, κλίμακες, μέγιστο μήκος ράβδου στο εμπόριο κλπ.

● Με βάση τις παραμέτρους και τις απαιτήσεις των κανονισμών, υπολογίζονται αυτόματα τα αναπτύγματα των δοκών, με σωστή τοποθέτηση των ράβδων (μήκη, πύκνωση συνδετήρων, θέση, στρώσεις) και αρίθμησή τους.

● Δημιουργία τριών τομών για κάθε άνοιγμα (στις δύο στηρίξεις και το μέσον της δοκού) όπου απεικονίζονται εκ νέου οι ράβδοι και οι συνδετήρες.

● Έλεγχοι κατασκευαστικών λεπτομερειών, όπως π.χ. κατά πόσο μια ράβδος μπορεί να αγκυρωθεί οριζοντίως ή εάν πρέπει να καμφθεί και με ποια διάμετρο τυμπάνου.

● Προμέτρηση σκυροδέματος και χάλυβα.

bottom of page