top of page

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας και λογισμικού για τη βελτιστοποίηση και Κατασκευή Κτιρίων Χαμηλής Ενέργειας (ΚΧΕ) στην Κύπρο. Το έργο, θα αναφέρεται σε και θα συσχετίζει όλες τις παραμέτρους των ΚΧΕ, όπως κλιματολογικές συνθήκες, ενεργειακές απαιτήσεις, υλικά, συνιστώσες εξοικονόμησης ενέργειας, ΑΠΕ, κλπ., και θα καταλήγει σε πλήρη ενεργειακή και οικονομική ανάλυση (χρόνος ανάκτησης επένδυσης). Για το προτεινόμενο έργο ο ΑΦ (εταιρεία τεχνικού λογισμικού) θα συνεργαστεί με ένα κυπριακό ερευνητικό κέντρο (ΣΦ1), ένα ελλαδικό ερευνητικό κέντρο (ΣΦ2) και με μια ελλαδική επιχείρηση τεχνικού λογισμικού (ΣΦ3).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΕΣΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το 2002, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPDB ή ΕΑΚ) απαίτησε τη βελτίωση των Κανονισμών για τα μελλοντικά αλλά και τα υφιστάμενα κτίρια. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 2010, η ίδια αρχή ζήτησε ''σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα και μηδενικής ενέργειας" σε νέα κτίρια, με βάση πως το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης συνολικής ενέργειας.

Το «προϊόν» Κτίριο προϋποθέτει την επιλογή και το συνδυασμό των λειτουργικών και αισθητικών χαρακτηριστικών όπως κλίμα, χρήση κτιρίου, απαιτήσεις ιδιοκτήτη, σχήμα, προσανατολισμό, μέγεθος, κ.α. με τα φυσικά και κοστολογικά χαρακτηριστικά των παθητικών συνιστωσών όπως φέρων οργανισμός, μόνωση, στέγες, παράθυρα κ.α. και των ενεργητικών συνιστωσών, όπως θέρμανση, κλιματισμός, ψύξη, αερισμός, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αυτόματος έλεγχος, κ.α.

 

Οι πολυάριθμες παράμετροι και οι στόχοι σχεδιασμού, όπως π.χ. η ελαχιστοποίηση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των αναγκών θέρμανσης/ψύξης, του λειτουργικού κόστους και του κόστους κατασκευής κ.α αποτελούν ένα πολυπαραμετρικό και πολυκριτηριακό πρόβλημα βελτιστοποίησης.

 

Για τη λύση αυτού του προβλήματος έχουν προταθεί διάφορες μεθοδολογίες στο παρελθόν, οι οποίες παρουσιάζουν πολλά προβλήματα στην εφαρμογή τους. Οι μεθοδολογίες αυτές βασίζονται κυρίως σε μαθηματικές μεθόδους όπως πολυπαραγοντική ανάλυση των δεδομένων και μαθηματικές μεθόδους βελτιστοποίησης.

 

Στο παρόν ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η μέθοδος της Ιεραρχικής Βελτιστοποίησης. Η Ιεραρχική Βελτιστοποίηση προτάθηκε από τους Bracken και McGill το 1974 και αφορά σε σύνθετα και πολυπαραμετρικά προβλήματα λήψης αποφάσεων που αφορούν πολλαπλούς υπεύθυνους (ιθύνοντες) σε μια ιεραρχική δομή, οι οποίοι με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

 

Εφαρμόζοντας την μέθοδο της Ιεραρχικής Βελτιστοποίησης κατατάσσουμε τις παραμέτρους του κτιρίου σε 5 ομάδες Π1-Π5:

Π1 Παράμετροι λειτουργίας (κλίμα, προσανατολισμός, θερμικές απαιτήσεις χρήστη, θερμική άνεση, κ.α.)

Π2 Παράμετροι γεωμετρίας και αισθητικής (μέγεθος και σχήμα κτηρίου, διαφανή και αδιαφανή στοιχεία, κ.α.)

Π3 Παράμετροι παθητικών συνιστωσών Θ/Ψ (μονωτικά και άλλα υλικά, χρώματα βαφής, στέγες, παράθυρα, συστήματα σκίασης, κ.α.).

Π4 Παράμετροι ενεργητικών συνιστωσών Θ/Ψ (θέρμανση, κλιματισμός, ψύξη, αερισμός, εναλλακτικές πηγές ενέργειας).

Π5 Παράμετροι ελέγχου Θ/Ψ (θερμικά συστήματα ελέγχου και διαχείρισης)

 

Οι παραπάνω παράμετροι επηρεάζουν τα εξής 2 ιεραρχικά επίπεδα ΙΕ-Α και ΙΕ-Β που αποτελούν τη βάση της προτεινόμενης μεθόδου της Ιεραρχικής Βελτιστοποίησης:

 

ΙΕ-Α: Στο ιεραρχικό επίπεδο ΙΕ-Α (Παράμετροι Π1-Π5) βελτιστοποιείται με το Λογισμικό BEnCalc ο θερμικός σχεδιασμός του κτιρίου μέσω χρονικών προσομοιώσεων της απόδοσης του με το μοντέλο προσομοίωσης 3R2C λαμβάνοντας υπόψη όλα τα interfaces με το περιβάλλον, τον χρήστη και τα συστήματα αυτόματου ελέγχου (environmental, user and control interfaces)

ΙΕ-Β: Στο ιεραρχικό επίπεδο ΙΕ-Β (Παράμετροι Π3-Π5) βελτιστοποιείται το κόστος κτήσης και λειτουργίας των συνιστωσών του κτιρίου με βάση τις απαιτήσεις του θερμικού σχεδιασμού.

 

Συνεπώς η μέθοδος της Ιεραρχικής Βελτιστοποίησης που προτείνεται και εφαρμόζεται είναι η 2 Επιπέδων (Bilevel Optimization).

Η παραπάνω μεθοδολογία, που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση και ξεχωριστά στα 2 ιεραρχικά επίπεδα ΙΕ-Α και ΙΕ-Β, είχε σαν αποτέλεσμα την πρωτοποριακή επίλυση του σύνθετου σχεδιασμού προβλήματος κτιρίων χαμηλής και σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης όχι μόνο από πλευράς θερμικών ιδιοτήτων, αλλά και κόστους!

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Η Βάση Δεδομένων δημιουργήθηκε σε περιβάλλον MICROSOFT EXCEL καθιστώντας την έτσι ιδιαίτερα φιλική στο χρήστη, αφού υπάρχει μεγάλη εξοικείωση με το συγκεκριμένο λογισμικό, αλλά και λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων του όπως αναζήτησης, φιλτραρίσματος και ταξινόμησης.

 

Έχει καταρτιστεί Βάση Δεδομένων των:

 • Οικοδομικών Υλικών και Κουφωμάτων και

 • Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού, Σκίασης και Ελέγχου

δίδοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει ένα συνολικό «πακέτο λύσης» για το Κτίριο που μελετά, ώστε εκείνο να αποτελέσει Κτίριο Χαμηλής Ενέργειας (ΚΧΕ).

 

Για τη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ), προηγήθηκε εκτεταμένη Έρευνα Αγοράς στην Κύπρο για την όσο το δυνατόν πληρέστερη αναζήτηση και καταγραφή των υλικών, συστημάτων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχουν στον οικοδομικό τομέα.

 

Η ΒΔ για τα Οικοδομικά Υλικά περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα δομικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κελύφους ενός ΚΧΕ:

 • Υλικά για την κατασκευή του φέροντα Οργανισμού (Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Μεταλλική Κατασκευή, Ξύλινος Σκελετός)

 • Υλικά για την κατασκευή των Τοίχων Πλήρωσης (Θερμομονωτικά Τούβλα, Κεραμικά Τούβλα)

 • Μονωτικά Υλικά (Πετροβάμβακας)

 • Υλικά Υγρομόνωσης

 • Υλικά για την κατασκευή στεγών (κεραμίδια, μεμβράνες, σκελετός, OSB)Υλικά για την κατασκευή δαπέδων (ελαφροσκυρόδεμα, screed, πλακάκια)

 • Υλικά επιχρισμάτων (κοινός σοβάς, αφυγραντικός σοβάς, θερμομονωτικός σοβάς)• Υλικά Ξηρής Δόμησης (Τσιμεντοσανίδες, Γυψοσανίδες, Ψευδοροφές)

 • Συστήματα Επενδύσεως Όψεων

 • Εξειδικευμένα Συστήματα και Τεχνολογίες (Συστήματα Θερμοπρόσοψης, Συστήματα ICF -INSULATED CONCRETE FORMS, Συστήματα Οπλισμένης Τοιχοποιϊας)

 • Ανακλαστικές Βαφές

 

Η διαχείριση της Βάσης Δεδομένων γίνεται σε τρία βήματα.

 

1o Βήμα:

 

Τα οικοδομικά υλικά αυτά τα οποία σε πλήθος ξεπερνούν τις 350 εγγραφές έχουν καταχωρηθεί στο φύλλο εργασίας του Excel με την ονομασία «ΛΙΣΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Εκεί αναφέρεται η Εμπορική τους Ονομασία, μία σύντομη περιγραφή τους και έχουν κατηγοριοποιηθεί σε Ομάδες όπως Φέρων Οργανισμός, Τοιχοποιία Πλήρωσης, Επιχρίσματα, Μονωτικά Υλικά, Υγρομόνωση, κ.λ.π και ανάλογα με την εφαρμογή τους σε κατακόρυφο κέλυφος, επικαλύψεις, κ.λ.π

 

Αναφέρονται τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όπως τα διαθέσιμα πάχη (cm), ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας «λ» (W/mK), η πυκνότητα «ρ» (Kg/m3), η ειδική θερμική αγωγιμότητα «Cp» (kJ/(kgK)).

 

Αναφέρονται τα εμπορικά τους στοιχεία όπως CE MARK, προμηθευτές υλικού και τα ενημερωτικά φυλλάδια σε μορφή pdf ή με link στην ιστοσελίδα του προμηθευτή όπως και στοιχεία σχετικά με την Εμπειρία Εφαρμογής στην Κύπρο.

 

Αναφέρονται τα κοστολογικά τους στοιχεία η Μονάδα μέτρησης, το Κόστος του Υλικού, το Κόστος Τοποθέτησης, το Συνολικό Κόστος ενώ υπάρχει η δυνατότητα για το χρήστη να εισάγει το συντελεστή «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ» π.χ. στην περίπτωση που λαμβάνει εκπτώσεις, εξατομικεύοντας έτσι τη ΒΔ για προσωπική χρήση, ώστε να προκύπτει η Τελική Τιμή.

2o Βήμα:

 

Ένα 2ο βήμα στη δημιουργία της ΒΔ αποτέλεσε η σύνθεση ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ με τη χρήση των επιμέρους δομικών υλικών που καταχωρήθηκαν στην καρτέλα «ΛΙΣΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ». Αυτό έγινε για να μπορεί ο μελετητής να εξερευνήσει διάφορες τεχνολογικές προτάσεις οργανωμένες σε «κατασκευασμένους» τοίχους/δώματα/κολώνες, κ.λ.π. αφού τον μελετητή ενδιαφέρει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ και τα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ που έχει π.χ. ένας τοίχος πλήρωσης.

 

Αναπτύχθηκε μέσα στη ΒΔ το εργαλείο ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ με την οποία ο χρήστης συνθέτει το δομικό στοιχείο καταχωρώντας απλά την εμπορική ονομασία των επιμέρους δομικών υλικών που το συνθέτουν, ενώ η ΒΔ αντλεί αυτόματα τα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία και υπολογίζει αυτόματα για το δομικό στοιχείο, το συνολικό πάχος, τον ολικό συντελεστή θερμοπερατότητας, την αποτελεσματική θερμοχωρητικότητα και το κόστος ανά μονάδα μέτρησης (π.χ. m2).

 

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου δημιουργήθηκαν πάνω από 220 έτοιμα δομικά στοιχεία με διαφορετικά πάχη, υλικά και τεχνολογίες μόνωσης, ώστε να υπάρχει για το χρήστη μία πλούσια δεξαμενή άντλησης έτοιμων κατασκευαστικών λύσεων για το κέλυφος του κτιρίου.Παράλληλα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνθέσει και ένα νέο δομικό στοιχείο δικής του επιλογής με το εργαλείο ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

 

3o Βήμα:

 

Για να μπορέσει ο χρήστης να αποκτήσει εποπτεία και δυνατότητα ανάλυσης και σύγκρισης των διαφορετικών δομικών στοιχείων που εμπεριέχονται στη ΒΔ και ιδιαίτερα των τεχνικών και οικονομικών τους χαρακτηριστικών, δημιουργήθηκε η καρτέλα «ΛΙΣΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», όπου αναφέρεται για το κάθε δομικό στοιχείο τα ακόλουθα:

 • Αριθμός μητρώου

 • Θέση που εφαρμόζεται, αν π.χ. αποτελεί στοιχείο του οριζόντιου ή του κατακόρυφου κελύφους

 • Περιγραφή

 • Χρήση (Φέρων Οργανισμός/Τοιχοποιία Πλήρωσης/Επικάλυψη)

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά (πάχος, ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας, αποτελεσματική θερμοχωρητικότητα)• Κόστος

 • Και αν η συγκεκριμένη τεχνοτροπία εξαλείφει ή όχι τις θερμογέφυρες στην κατασκευή.

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει σε κάθε στήλη (πάχος, συντελεστής θερμοπερατότητας, αποτελεσματική θερμοχωρητικότητα, κόστος, κ.λ.π.) φίλτρα, αλλά να κάνει και συνδυασμό φίλτρων. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ταξινομήσει τα αποτελέσματα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

 

Η ΒΔ για τα συστήματα Θέρμανσης – ΚλιματισμόςΣκίαση και Συστήματα Ελέγχου περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ΚΧΕ. Για κάθε στοιχείο π.χ. κλιματιστικό, Λέβητας, θερμαντικό σώμα κλπ δίνονται τα ακόλουθα:

 • Γενικά στοιχεία

 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Οικονομικά στοιχεία

 • Πληροφοριακό υλικό και

 • Οδηγίες εφαρμογής και Παραδείγματα.

Η βάση δίνει δυνατότητες εύρεσης απαντήσεων από προκαθορισμένες λίστες απαντήσεων. Επίσης στην κατηγορία Οικονομικά Στοιχεία, υπάρχουν κελιά με αυτοματοποιημένες εντολές υπολογισμού ανάλογα με τα στοιχεία που καταχωρούνται. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα ταξινόμησης των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ 1ης ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ταξινόμησης και φιλτραρίσματος που διαθέτει η ΒΔ, ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα να καταλήξει σε μία υποομάδα των δομικών στοιχείων στην οποία όλα τα στοιχεία που ανήκουν σε αυτήν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, π.χ. τοιχοποιία πλήρωσης με U<=0.45 Watt/m2K.

 

Βέβαια, γρήγορα θα διαπιστώσει, ότι και πάλι έχει να επιλέξει μέσα από μια πληθώρα επιλογών, που μπορεί ακόμα και με βάση το κριτήριο του κόστους να μην διαφέρουν πολύ, να υπάρχει δηλαδή μία μικρή απόκλιση τιμής μεταξύ τους. Επίσης ο μελετητής ενδεχομένως να αναζητεί ένα δομικό στοιχείο το οποίο να έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη θερμοχωρητικότητα, χωρίς να ενδιαφέρεται για την απολύτως οικονομικότερη λύση.

 

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται η μείζων σημασία που έχει για το μελετητή η λειτουργία της 1ης ιεραρχικής βελτιστοποίησης, ώστε ο τελευταίος να έχει τη δυνατότητα να καταλήξει σε μία μικρή σε πλήθος δομικών στοιχείων υποομάδα, αλλά και να διερευνήσει τις επιλογές ανάλογα με τα κριτήρια και τη βαρύτητα που έχει καθένα από αυτά στη λήψη της τελικής απόφασης.

 

Η 1η ιεραρχική βελτιστοποίηση μέσα στη ΒΔ των δομικών στοιχείων βασίζεται στην εισαγωγή 3 συντελεστών βαρύτητας:

 

W1 - συντελεστής βαρύτητας για την θερμομόνωση

Η τιμή του w1 κυμαίνεται από 0-100 – όσο μεγαλύτερος ο συντελεστής βαρύτητας, τόσο περισσότερη σημασία/βαρύτητα δίδεται στον υψηλό συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου

 

W2 - συντελεστής βαρύτητας για την αποτελεσματική θερμοχωρητικότητα

Η τιμή του w2 κυμαίνεται από 0-100 – όσο μεγαλύτερος ο συντελεστής βαρύτητας, τόσο περισσότερη σημασία/βαρύτητα δίδεται στη μεγάλη θερμική μάζα του δομικού στοιχείου

 

W3 - συντελεστής βαρύτητας για το κόστος

Η τιμή του w3 κυμαίνεται από 0 έως 100 – όσο μεγαλύτερος ο συντελεστής βαρύτητας, τόσο περισσότερη σημασία/βαρύτητα δίδεται στην οικονομικότερη τιμή που έχει ανά μ.μ. το δομικό στοιχείο

 

To άθροισμα w1+w2+w3 πρέπει να ισούται πάντα με 100

 

Το εργαλείο της 1ης ιεραρχικής βελτιστοποίησης μέσα από τη ΒΔ αποτελεί το πρώτο στάδιο της τεχνικοοικονομικής βελτιστοποίησης του Κτιρίου που ο μελετητής καλείται να επιλύσει σε ΚΧΕ.

 

Με τη χρήση της 1ης ιεραρχικής βελτιστοποίησης του δίνεται η δυνατότητα να προσανατολιστεί μέσα από μία πληθώρα επιλογών και να καθορίσει τα κριτήρια και τη βαρύτητα αυτών στην αναζήτηση της καλύτερης τεχνικοοικονομικής συνολικής λύσης για το κτίριο και με αυτόν τον τρόπο να καταλήξει σε 2-3-4 επιλογές που θα χρησιμοποιήσει στην συνέχεια για στο λεπτομερή υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών του ΚΧΕ και την περαιτέρω τεχνικοοικονομική βελτιστοποίηση αυτού.

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ

 

Το Λογισμικό BEnCalc το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου προσομοιώνει χρονικά, κάτι που είναι αναγκαίο για ΚΧΕ, τη δυναμική συμπεριφορά του κτιρίου μέσα σε ένα εξωτερικά και εσωτερικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 

Επίσης, υπολογίζει τη θερμοκρασιακή συμπεριφορά του κτιρίου (δυναμικό φαινόμενο), σε σχέση με την επίδραση της μεταβαλλόμενης εξωτερικής θερμοκρασίας και ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας, την εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου με βάση τα διάφορα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του, όπως προστασία από ακτινοβολία, μόνωση, θερμική μάζα και άλλους παράγοντες που είναι καθοριστικοί για τις ενεργειακές ανάγκες τον χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι.

 

Δεδομένα Εισόδου:

 • Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά του κτιρίου

 • Δομικά Στοιχεία με δυνατότητα τριών θέσεων για τοποθέτηση της μόνωσης εσωτερικά, εξωτερικά και ενδιάμεσα

 • Εσωτερική Μάζα σαν ποσοστό των επιφανειών του εξωτερικού κελύφους

 • Ανοίγματα ορίζοντας τον συντελεστής θερμοπερατότητας και το ποσοστό ακτινοβολίας που διέρχεται από τα ανοίγματα ανά προσανατολισμό

 • Ακτινοβολία και ηλιακό κέδρος ορίζοντας σκίαση από γειτονικά κτίρια και απορροφητικότητα των τοίχων

 • Θέρμανση και κλιματισμός δίνονται οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδιασμού για τον υπολογισμό της ισχύος του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, ορίζεται το ωράριο λειτουργίας της θέρμανσης/ψύξης με δυνατότητα καθορισμού διακεκομμένη λειτουργία καθώς επίσης ορίζονται οι θερμοκρασίες θερμοκρασιακής άνεσης των χρηστών

 • αερισμός με δυνατότητα να δοθούν δύο διαφορετικές τιμές για τον αερισμό κατά τη διάρκεια του 24ώρου, καθώς και το ωράριο εφαρμογής αυτών (π.χ. διαφορετικός αερισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας).

 • Διακύμανση της εξωτερικής θερμοκρασίας η οποία Ορίζεται ανά προσανατολισμό (ΒΑΝΔ) αν το κέλυφος είναι σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον (και ακολουθείται η διακύμανση της θερμοκρασίας του) ή αν είναι σε επαφή με γειτονικό κτίριο, οπότε η θερμοκρασία είναι σταθερή, ή ακολουθεί τη διακύμανση της εξωτερικής θερμοκρασίας με κάποιο ΔΤ (π.χ. Pilotis). Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει η δυνατότητα το κτίριο να διαιρεθεί σε θερμικές ζώνες!

Αποτελέσματα:

 

Ανάλογα με τις πιο πάνω παραμέτρους και τις επιλογές του χρήστη, το λογισμικό δίνει σε διαγράμματα την χρονική διακύμανση της θερμοκρασίας στις τέσσερεις πλευρές του κελύφους (Βόρεια, Νότια, Ανατολική και Δυτική), στην οροφή και στο πάτωμα.

bottom of page