top of page

GEO5: Γενικά

 

Το GEO5 είναι πακέτο προγραμμάτων που έχει σχεδιαστεί για να επιλύει ένα ευρύ φάσμα των γεωτεχνικών εφαρμογών και αναπτύσσεται από την εταιρεία FINE σε συνεργασία με την 3DR. Eίναι εύκολο στη χρήση και αποτελείται από αυτόνομα προγράμματα τα οποία λειτουργούν σε ενοποιημένο και εξίσου εύχρηστο περιβάλλον. Κάθε πρόγραμα χρησιμοπιείται για να επιλύει μία διαφορετική γεωτεχνική εφαρμογή, ωστόσο οι ενότητες επικοινωνούν αρθρωτά μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο πακέτο.

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.geosoftware.gr

FEM - Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία
 • Προσομοίωση – εξειδανίκευση γεωτεχνικών προβλημάτων, όπως καθίζηση εδάφους, κατασκευές αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, ευστάθεια πρανών, πεδιλοδοκούς, εκσκαφές, τούνελ, κ.α.

 • Μεγάλος αριθμός μοντέλων εδαφικού υλικού (γραμμικά ελαστικό, τροποποιημένο γραμμικά ελαστικό, Mohr-Coulomb, τροποποιημένο Mohr-Coulomb, τροποποιημένο Cam-Clay) Ενσωματωμένη διόρθωση του εισαγόμενου γεωμετρικού μοντέλου. 

 • Ενσωματωμένη αυτόματη δημιουργία καννάβου

 • Αυτόματη δημιουργία συνοριακών συνθηκών Ραβδωτά στοιχεία. 

 • Δυνατότητα εισαγωγής μεγάλου αριθμού αγκυρίων Δυνατότητα εισαγωγής απεριόριστου αριθμού φορτίσεων (λωριδωτό, τραπεζοειδές, γραμμικό). 

 • Προσομοίωση της παρουσίας νερού με χρήση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή χρησιμοποιώντας γραμμές ίσης πίεσης του νερού των πόρων.

 • Δυνατότητα διεξαγωγής ανάλυσης ευστάθειας πρανών σε κάθε φάση της κατασκευής Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή υπάρχουν στην ιστοσελίδα FEM.

Τοίχος Αντιστήριξης: Τοίχος πρόβολος / Τοίχος βαρύτητας
 • Υπολογισμός εσωτερικής ευστάθειας (ανατροπή, ολίσθηση, φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης).

 • Έλεγχος διατομών από σκυρόμεμα με διάφορα πρότυπα (EC2, BS 81108110, IS456, CSN, PN, IS, Brinch-Hansen).

 • Aνάλυση σύμφωνα με οριακές καταστάσεις και συντελεστές ασφάλειας Γενική διαστρωμάτωση του εδάφους.

 • Δυνατότητα χρήσης δημιουργηθείσας βάσης δεδομένων εδαφικών παραμέτρων.

 • Μεγάλος αριθμός φορτίσεων στην κατασκευή (λωριδωτή, τραπεζοειδής, συγκεντρωμένο φορτίο).

 • Προσομοίωση της παρουσίας νερού πίσω ή μπροστά από την κατασκευή.

 • Γενικό σχήμα επιφάνειας εδάφους πίσω από την κατασκευή.

 • Ανάλυση των εδαφικών πιέσεων με ενεργητικές και ολικές παραμέτρους. 

 • Επίδραση σεισμού (Mononobe-Okabe, Arrango). 

 • Δυνατότητα ορισμού διαφόρων κατασκευαστικών φάσεων.

 • Έλεγχος εξωτερικής ευστάθειας τοίχου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Slope Stability. 

 • Ανάλυση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους θεμελίωσης με το πρόγραμμα Spread footing.

Πάσσαλοι
 • Υπολογισμός οριακής καμπύλης φόρτισης με τη βοήθεια της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιώντας παραμέτρους παραμόρφωσης για το έδαφος.

 • Συνυπολογισμός τεχνολογικών διαδικασιών.

 • Διάφορες διατομές πασσάλων (ορθογώνια, διατομή I και σταυρειδής διατομή).

 • Δυνατότητα αλλαγής της διαμέτρου κυκλικού θεμελίου με το βάθος Αρνητική τριβή επαφής.

 • Διαστασιολόγηση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με EC2, BSBS, PNPN, ISIS, ACI.

 • Η Ελαστικότητα του εδάφους (ελατήρια) γύρω από πάσσαλο μπορεί να οριστεί από το χρήστη κατά Vesic, Mattlock & Rees, CSN.

Καθιζήσεις
 • Θεωρίες ανάλυσης καθιζήσεων κατά Jambu, Buisismannnn, Soft soil, χρησιμοποιώντας τον δείκτη και τον συντελεστή συμπιεστότητας, δευτερεύουσα καθίζηση σύμφωνα με Ladde Περιορισμός της ζώνης επιρροής με βάση την αντοχή της κατασκευής, λαμβάνοντας ποσοστό της γεωστατικής τάσης ή θεωρώντας ασυμπίεστο υπέδαφος.

 • Ανάλυση καθίζησης χρησιμοποιώντας το οιδημετρικό μέτρο (ελαστικότητας) προσδιοριζόμενο από τις καμπύλες οιδημετρικής φόρτισης.

 • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή (φόρτιση λωρίδας, τραπεζοειδής φόρτιση, συγκεντρωμένο φορτίο). 

 • Αυτόματη ανάλυση καθιζήσεων και τάσεων σε όλα τα κρίσιμα σημεία.

Άλλα διαθέσιμα προγράμματα
Πεδιλοδοκός
 • Ανάλυση σύμφωνα με διάφορους κανονισμούς (EC7, PN, IS, Brinch-Hansen). 

 • Ανάλυση θεμελίωσης υπό στραγγιζόμενες ή αστράγγιστες συνθήκες ή σε βράχο. 

 • Θεμελίωση με πλάκα, βαθμιδωτή και κυκλική. 

 • Επενδεδυμένα κεκλιμένα πρανή Κεκλιμένη επιφάνεια θεμελίωσης. 

 • Διάγραμμα τάσης γενικευμένης μορφής κάτω από θεμέλιο από συνδυασμό κάμψης και εφελκυσμού-θλίψης. 

 • Ανάλυση καθίζησης (Jambu, Buismann, Soft soil, ….). 

 • Ανάλυση καθίζησης χρησιμοποιώντας το οιδημετρικό μέτρο (ελαστικότητας) προσδιοριζόμενο από τις καμπύλες οιδημετρικής φόρτισης. 

 • Διαστασιολόγηση στοιχείων μεταλλικών ή από σκυρόδεμα σύμφωνα με EC2, BS, PN, IS, AC.

Ευστάθεια πρανών
 • Εύκολη εισαγωγή γεωμετρίας στρώσεων. 

 • Ενσωματωμένη βάση δεδομένων εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών. 

 • Γρήγορη και αξιόπιστη βελτιστοποίηση κυκλικής η πολυγωνικής επιφάνειας ολίσθησης.

 • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή (λωριδωτή, τραπεζοειδής φόρτιση, συγκεντρωμένο φορτίο). 

 • Μεγάλος αριθμός αγκυρίων και οπλισμών εδάφους.

 • Προσομοίωση της παρουσίας νερού με χρήση υπόγειου. υδροφόρου ορίζοντα ή χρησιμοποιώντας γραμμές ίσης πίεσης του νερού των πόρων. 

 • Δυνατότητα προσομοίωσης της επίδρασης του σεισμού.

 • Δυνατότητα θεώρησης αποφλοίωσης του εδάφους. 

 • Ανάλυση με ενεργητικές και ολικές παραμέτρους του εδάφους. 

 • Μεγάλος αριθμός αναλύσεων σε κάθε στάδιο της κατασκευής.

 • Δυνατότητα εισαγωγής περιορισμών κατά τη βελτιστοποίηση των επιφανειών ολίσθησης

 • Ανάλυση σύμφωνα με οριακές καταστάσεις και συντελεστές ασφάλειας.

Πασσαλότοιχοι Ι / Πασσαλότοιχοι ΙΙ
 • Ακριβής προσομοίωση της συμπεριφοράς της κατασκευής κατά τη διάρκεια κατασκευής της (μέθοδος εξαρτώμενη από τάσεις).

 • Εύκολη εισαγωγή της γεωμετρίας της κατασκευής (τοίχος με πασσάλους, αντηριδωτές κατασκευές, πασσαλοσανίδες, κ.τ.λ.).

 • Γενική διαστρωμάτωση του εδάφους.

 • Ανάλυση κατασκευών αντιστήριξης (αγκυρωμένων, αντηριδωτών και μη αγκυρωμένων).

 • Δυνατότητα χρήσης ενσωματωμένης βάσης δεδομένων για τις εδαφικές παραμέτρους.

 • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή (φόρτιση λωρίδας, τραπεζοειδής φόρτιση, συγκεντρωμένο φορτίο).

 • Προσομοίωση της παρουσίας νερού πίσω ή μπροστά της κατασκευής.

 • Έλεγχος της εσωτερικής ευστάθειας των αγκυρίων.

 • Γενικό σχήμα εδάφους πίσω από την κατασκευή.

 • Επίδραση σεισμού (Mononobe-Okabe, Arrango).

 • Περιβάλλουσες εσωτερικών δυνάμεων για κάθε κατασκευαστικό στάδιο.

 • Έλεγχος εξωτερικής ευστάθειας τοίχου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα.

 • Ευστάθεια Πρανών - Slope Stability.

Κρηπιδότοιχος / Τοίχος με συρματοκιβώτια
 • Υπολογισμός της εσωτερικής ευστάθειας (ανατροπή, ολίσθηση, φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης). 

 • Ανάλυση σύμφωνα με οριακές καταστάσεις και συντελεστές ασφάλειας.

 • Γενικό σχήμα εδάφους πίσω από την κατασκευή.

 • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή (φόρτιση λωρίδας, τραπεζοειδής φόρτιση, συγκεντρωμένο φορτίο).

 • Προσομοίωση της παρουσίας νερού πίσω ή μπροστά της κατασκευής.

 • Γενικό σχήμα εδάφους πίσω από την κατασκευή.

 • Δυνατότητα καθορισμού αντίβαρων μπροστά από κατασκευές.

 • Επίδραση σεισμού (Mononobe-Okabe, Arrango) Έλεγχος εξωτερικής ευστάθειας του τοίχου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Slope Stability.

 • Σήραγγες- Ανάλυση σηράγγων με ΜΠΣ.

 • Φέρουσα τοιχοιποιία - Έλεγχος οπλισμένης φέρουσας τοιχοποιίας.

 • Ενισχύσεις πρανών.

 • Τοίχος με ακρόβαθρα.

 • Ευστάθεια βράχων -Ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών.

 • Δοκοί -δοκοί επί ελαστικής θεμελίωσης.

 • Πλάκες – πλάκες θεμελίωσης και στεγών με ΜΠΣ. 

 • Κατάπτωση – Καθιζήσεις πάνω από αβαθείς υπόγειες κατασκευές.

 • Επιφάνεια εδάφους – Ψηφιακή προσομοίωση επιφάνειας εδάφους.

 • Ωθήσεις Γαιών -Ανάλυση ωθήσεων γαιών

bottom of page