top of page
Δυνατότητες

• Ελαστική και Ανελαστική Στατική Ανάλυση.

• Ελαστική και Ανελαστική Δυναμική Ανάλυση.

• Ταχύτατος επιλύτης για μεγάλα προβλήματα.

• Ανάλυση σε διαφορετικά κατασκευαστικά στάδια.

• Εισαγωγή-εξαγωγή DXF.

• Αμφίδρομη συνεργασία με την 3DR.SUITE.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Φασματική ανάλυση-Ιδιομορφική ανάλυση.

• Δυνατότητα εκλογής ιδιομορφών που βρίσκονται σε συγκεκριμένο εύρος.

• Συνδυασμός μεγεθών με ποικιλία μεθόδων RMS, ABS, PRMS, CQC, ALG, NRC TPM, NRC GRP, NRC DSM, Gupta Method.

• Δυνατότητα ορισμού απόσβεσης ανά ιδιομορφή.

• Ελαστικός λυγισμός.

• Ανάλυση χρονοιστορίας με χρήση επιταχυνσιογραφημάτων.

• Αρμονική ανάλυση.

• Ανάλυση ευστάθειας.

• Εντολές εντοπισμού σφαλμάτων (ιδιαίτερα χρήσιμες σε πολύπλοκους φορείς) και έλεγχοι ορθότητας επίλυσης.

• Δυνατότητα επίλυσης στατικώς ανεξάρτητων φορέων.

• Προηγμένος ταχύτατος επιλύτης για ελαστικά/ανελαστικά στατικά/δυναμικά προβλήματα με δυνατότητα διαχείρισης περισσοτέρων από 100.000 βαθμούς ελευθερίας, ο οποίος ξεπερνά τυχόν περιορισμούς του λειτουργικού συστήματος που αφορούν τη διαχείριση της μνήμης.

• Μη-γραμμικά ελατήρια μόνο θλίψης ή μόνο εφελκυσμού.

• Μη γραμμικά ελατήρια και στοιχεία απόσβεσης.

• Εφέδρανα.

• Γεωμετρική μη γραμμικότητα.

• Πλαστικές αρθρώσεις.

• Καλωδιωτά στοιχεία (αυτόματη προένταση για αρχικό εφελκυστικό φορτίο ή καμπύλωση, 2 έως 5 εσωτερικοί κόμβοι, σημειακά και κατανεμημένα φορτία, φορτία λόγω θερμοκρασιακής μεταβολής, αυτόματη γένεση φορτίων ανέμου).

• Κινηματικές εξαρτήσεις.

• Βιβλιοθήκη με περισσότερα από 100 είδη πεπερασμένων στοιχείων.

Ανάλυση
Προσομοίωση

GT.STRUDL: Γενικά

 

To GT.STRDUL αποτελεί το πλέον αξιόπιστο λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων για κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού και αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech / CASE Center). Το GT.STRUDL αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα για πολιτικούς μηχανικούς που είναι εγκεκριμένο (Quality Assurance, Quality Control QA-QC) από την Nuclear Regulatory Commission, USA, η οποία μεταξύ άλλων ελέγχει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε μελέτες κατασκευών υψηλής σπουδαιότητας. Η υποστήριξη του προγράμματος περιλαμβάνει 16 τεύχη εγχειριδίων, με πάνω από 11.000 σελίδες, ενώ συμπληρωματικά υπάρχει και Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης (Base Verification Manual, 3 volumes, 1.200 pages) το οποίο εκδίδεται εκ νέου για κάθε καινούργια έκδοση του προγράμματος. Στους ελέγχους (QA) στους οποίους υποβάλλεται το CASE Center υποχρεώνεται να επιλύει 2.633 test problems, 283 εκ των οποίων δημοσιεύονται στο Base Verification Manual.

 

Η 3DR είναι η επίσημη και αποκλειστική αντιπρόσωπος του GT.STRUDL στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Georgia Institute of Technology, που αναπτύσσει το πρόγραμμα, δεν περιορίζεται στη διαδικασία της πώλησης, αλλά καλύπτει την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος και την ανάπτυξη τμημάτων κώδικα, όπως των ελέγχων κατά EC2 και EC8, συμμετοχή στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου, καθώς και ανάπτυξης γραφικού περιβάλλοντος ειδικά για κτηριακές κατασκευές (BIM)

• Υποστηρίζονται κανονισμοί (χάλυβας): EC3, BS449(British ASD), BS5950(British LSD), AISC ASD, AISC LFRD, AISI Cold Formed, ASME, NF-17, NF2004, NF2007, ASCE-Tower Design, API(LFRD &WSD-20, ASW, CAN97(Canadian), IS800(Indian), NPD(Norwegian OPD).

• Αυτόματος επαναυπολογισμόις ιδίου βάρους μετά από κάθε αλλαγή.

• Κατασκευές εντός θαλάσσης (offshore structures) • Yποστηρίζονται οι κανονισμοί (Ω/Σ): ACI 318-89, 318-83, 318-77, 318-63,British Specifications CP-110-72, BS8110.

• Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων, πλακών, συνεχών δοκών και τοιχείων • P-δ ανάλυση.

 

Επιπλέον υπάρχουν πολλά χρήσιμα εργαλεία όπως: εντολές εντοπισμού σφαλμάτων (ιδιαίτερα χρήσιμες σε πολύπλοκους φορείς), έλεγχοι ορθότητας επίλυσης, δυνατότητα επίλυσης ανεξαρτήτων φορέων, κινηματικές εξαρτήσεις, δυνατότητα επιλογής ιδιομορφών κατά το σχεδιασμό, δυνατότητα ορισμού απόσβεσης ανά ιδιομορφή, κ.α.

 

Tο GT.STRUDL έχει συνδεθεί και συνεργάζεται με τα 3DR.STRAD και 3DR.STEEL, συνδυάζοντας τις προχωρημένες δυνατότητες ανάλυσης του GT.STRUDL με τη γρήγορη εισαγωγή δεδομένων και εφαρμογή των Ελληνικών Κανονισμών στην διαστασιολόγηση που προσφέρει η3DR.SUITE. Η τιμή του ΠΛΗΡΟΥΣ πακέτου (επικαιροποιημένο πάντα στην τελευταία έκδοση)που περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις ανωτέρω δυνατότητες ανάλυσης και σχεδιασμού είναι πολύ ανταγωνιστική σε σχέση με παρόμοια πακέτα του εξωτερικού.

Σχεδιασμός
  • Πολυόροφα κτήρια.

  • Daewoo Tower, Shanghai, China, 420 m, 92-stories, 5th tallest building in the world, Tallest building in China.

  • Tomorrow Square, Shanghai, China, 230 m + 50 m spire, 60-stories, 2nd tallest building in Shanghai.

  • Renaissance Center Hotel, Detroit, Michigan, 234 m, 74_stories, Tallest building in Detroit, John Portman & Associates.

  • Two Prudential Plaza, Chicago, Illinois, 281 m, 64 stories + mechanical, World's 2nd tallest reinforced concrete building, shear wall/moment frame, CBM Engineers, Inc.

  • One Peachtree Center, Atlanta, Georgia, 257 m, 60_stories, Atlanta's tallest building, John Portman & Associates.

Στάδια

  • Palacio De Las Artes Valencia, by Santiago Calatrava, seats 1.300 + 400 + 2.000, building area 44.150 m2 Olympic Stadium, Atlanta 1996.

  • Olympics, Rosser Fabrap, Atlanta, Georgia.

Γέφυρες

  • Oeresund Link Bridge, Cable Stayed Bridge, main bridge span of the 10-mile bridge/tunnel project between. Denmark and Sweden, International Steel Consulting A/S and Gimsing & Madsen Consulting

Σημαντικά Έργα
bottom of page